เกี่ยวกับเรา

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล การพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัล ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


โดยได้รับการโอนกิจการจากสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (The Thai Federation of ICT Technology Association) ปัจจุบันมีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 22 สมาคม ประกอบด้วยบุคคลและนิติบุคคลรวมแล้วกว่า 4,000 ราย ครอบคลุมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านบริการดิจิทัล ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ และด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในระบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์
BE A REPRESENTATIVE OF MEMBERS

เป็นองค์กรกลางระหว่างภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ

OFFER OPINIONS AND SUGGESTIONS

ตัวแทนในการเสนอความเห็นและสนับสนุนงานด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล

UNDERTAKE OTHER ACTIVITIES

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีมาตรฐานสากล

PROMOTE THE IMPROVEMENT

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัล

ให้มีมาตรฐานสากล

PROMOTE AND SUPERVISE

ส่งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และจรรยาบรรณ

PROMOTE, SUPPORT AND IMPROVE

ดำเนินกิจการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล

วิสัยทัศน์

ยกระดับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

พันธกิจยุทธศาสตร์

1. กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านดิจิทัล

2. สร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล

4. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

5. เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค

ร่างข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัล
ดาวน์โหลด
ร่างข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนแรงงานไทยแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ (วาระปี 2564-2566)
นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธาน
นายวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
รองประธาน
นายธง ตั้งศรีตระกูล
รองประธาน
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท
รองประธาน
นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย
รองประธาน
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
รองประธาน
ดร. วีระ วีระกุล
รองประธาน
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
รองประธาน
นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์
รองประธาน
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
รองประธาน
นายลักษมณ์ เตชะวันชัย
รองประธาน
ว่าที่ ร.ต.ดร.ธเนศ โสรัตน์
กรรมการและเลขาธิการ
นายนนทวัตต์ สาระมาน
กรรมการและนายทะเบียน
นางสาวอรมดี ปุรผาติ
กรรมการและปฏิคม
นายสำนวน หิรัญวงษ์
กรรมการและเหรัญญิก
นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง
กรรมการ
ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล
กรรมการ
นางสาวชไมพร พรพฤทธิอนันต์
กรรมการ
นายชุติมันต์ ยงประพัฒน์
กรรมการ
นายทวีศักดิ์ จิตสมานกุล
กรรมการ
ดร. ทองทด วานิชศรี
กรรมการ
นายนรัตถ์ สาระมาน
กรรมการ
นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย
กรรมการ
นายปฐม อินทโรดม
กรรมการ
นายประกอบ จ้องจรัสแสง
กรรมการ
นายประกอบ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
กรรมการ
นายผรินทร์ สงฆ์ประชา
กรรมการ
นายพรสุข ม้วนหรีด
กรรมการ
นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ
ดร. เมธวิน กิติคุณ
กรรมการ
นางรชยา ลังกาทรง
กรรมการ
นายวิวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา
กรรมการ
นายศรัณย์ เวชสุภาพร
กรรมการ
นายสืบสกล สกลสัตยาทร
กรรมการ
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ
กรรมการ
นายอิศร์ เตาลานนท์
กรรมการ
ดร. อธิป อัศวานันท์
ผู้อำนวยการ
นางสาวอรดา วงศ์อำไพวิทย์
ผู้ช่วยประธานและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
โครงสร้างคณะกรรมการสภาดิจิทัล ชุดที่ 1
โครงสร้างคณะกรรมการสภาดิจิทัล ชุดที่ 1
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • 1.ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร
 • 2.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
 • 3.นายกลินท์ สารสิน
 • 4.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
 • 1.นายแก้วสรร อติโพธิ
 • 2.ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
 • 3.นายรุจิระ บุนนาค
 • 4.ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
 • 5.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
 • 6.พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
 • 7.ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล
 • 8.ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
 • 9.ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
 • 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์