อินโฟกราฟิก
ผลสำรวจความคิดเห็นรูปแบบการทำงานในสถานการณ์ Covid - 19
24 พ.ย. 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร?
 

สภาดิจิทัลฯ ได้ทำการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานในสถานการณ์ Covid-19 ระหว่างวันที่ 17-22 พ.ย. 2564 จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 107 คน ไปดูผลสำรวจกันเลย !!S__2842776
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
ผลสำรวจความคิดเห็นรูปแบบการทำงานในสถานการณ์ Covid - 19
ดาวน์โหลด