ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร
สตาร์ทอัพเฮ..นายกฯ ไฟเขียว ข้อเสนอ สภาดิจิทัล อนุมัติ พ.ร.ฎ. ยกเว้น “ภาษี Capital Gain Tax 0% มาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในสตาร์ทอัพไทย”พลิกโฉมไทยสู่เทคฮับของภูมิภาค
3 ธ.ค. 2564
3 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.)  นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุมัติข้อเสนอของ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ และเครือข่ายพันธมิตร  ในการออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ยกเว้น “ภาษี Capital Gain Tax 0% สำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย” เพื่อกำหนดเป็นมาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพ และ Tech companies ของไทย ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพลิกโฉมประเทศไทยในอนาคตศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัล ได้นำเสนอถึง ความท้าทายของโลก ที่ทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวในส่วนของ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Capital Inclusive) การปรับตัวสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และ การที่ทั่วโลกเข้าสู่เรื่องความยั่งยืน และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง ประเทศที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องปรับตัวให้ทันยุคต่อไป นั่นคือยุคของเทคโนโลยีใหม่ หรืออาจเรียกได้ว่า ยุค 5.0 ที่ต้องสร้างคน และ ส่งเสริมสตาร์ทอัพ ดึงดูดการลงทุนมายังประเทศไทย ซึ่ง การที่ภาครัฐเตรียมขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) การขับเคลื่อนเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์ การผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ต่อยอดไปถึงการดึงดูดผู้ประกอบการรายใหญ่ มาสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีโอกาสอย่างมากในการส่งออกวัฒนธรรม (Soft Power) ซึ่งหากมีการดึงดูดการลงทุนมายังประเทศไทย นอกจากจะเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการเพิ่มบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งนี้ข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติในวันนี้ เป็นส่วนสำคัญของการยกระดับด้านกฎระเบียบ ซึ่งรวมไปถึงมาตรการทางภาษี เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์​ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น โดยจากการสำรวจของสภาดิจิทัลฯ พบว่าองค์ประกอบดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักนอกเหนือจากทักษะชั้นสูงด้านดิจิทัลที่ประเทศยังขาดแคลนที่สตาร์ทอัพ นักลงทุนทั้งไทย และต่างประเทศ ต้องการความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่สตาร์ทอัพไทยจะย้ายกลับมาจากการจดทะเบียนที่ต่างประเทศ และนักลงทุนพร้อมที่จะลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยจากนี้ไป กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร และ สภาดิจิทัลฯ จะบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ พ.ร.ฎ. สามารถออกเป็นกฎหมายได้ภายในต้นปีพ.ศ. 2565 และจะกลับไปนำเสนอกับ ท่านนายกรัฐมนตรี และ ศบศ. ถึงมาตรการอื่นๆ ในการส่งเสริมระบบนิเวศ ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการลงทุน ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสตาร์ทอัพให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอีก 1 เดือนข้างหน้าทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวของสภาดิจิทัลฯ และเครือข่ายพันธมิตรในการที่จะผลักดันจูงใจให้นักลงทุนไทยและต่างประเทศ (Venture Capital หรือ VC) เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพมากขึ้น จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem)ให้เข้มแข็งทั้งด้านนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สร้างไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ในปัจจุบันหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ สิงคโปร์​ อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย มีนโยบายยกเว้นภาษี Capital Gain Tax ทำให้ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้จำนวนมาก ซึ่งหลังจากการแก้ไขมาตรการภาษีดังกล่าว จะทำให้ไทยสามารถเร่งขยายโอกาสการเติบโตของสตาร์ทอัพ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการลงทุนใน Tech Companies ในภูมิภาคอาเซียน เข้ามาลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพไทยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทย และยังถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญและเป็นโอกาสที่ดียิ่งในการดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจในประเทศไทย นับจากนี้ สภาดิจิทัลฯ จะเร่งดำเนินการสานต่อการดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุน ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสตาร์ทอัพแก่ผู้ประกอบการไทยให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด“สภาดิจิทัลฯ” ขอขอบคุณและชื่นชมภาครัฐบาล นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งในการแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงของทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรมสรรพากร, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) รวมถึงความร่วมมือภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup Trade Association), กลุ่ม Innovation Club Thailand, สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA), Techsauce พร้อมทั้งกลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ 500 Tuktuks, Krungsri Finnovate, Openspace Ventures, บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด, บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด, Nvest Venture รวมถึงกลุ่ม Startup ได้แก่ Amity, QueQ, Omise, Dayork, Finnomena, OokBee, ClaimDi, System Stone, PEAK, MyClound, ira concept, The Existing Company, Stock Radar, Snail Walk, Arincare, Chiiwii, Smartcontract, Indy Dish และกลุ่ม Angel Investor
ข่าวสาร
กมธ. ไอซีที วุฒิสภา เยี่ยมชมสภาดิจิทัลฯ ร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน มุ่งหวังสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน
1 ธ.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เลือก “ศุภชัย เจียรวนนท์” เป็นประธานฯ ต่ออีกสมัย เดินหน้าสานต่อภารกิจขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล เป็นพลังสร้างประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
19 ต.ค. 2564
ข่าวสาร
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
4 ต.ค. 2564
ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อ ผู้แทนสมาชิกสามัญที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2
4 ต.ค. 2564
ข่าวสาร
Interactive Workshop ฟรี! สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy รับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ!
1 ต.ค. 2564
ข่าวสาร
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลฯ โชว์วิสัยทัศน์บนเวที Startup x Innovation Thailand Expo 2021 แนะเร่งสร้าง “ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี” พัฒนา “คน” ดึง “ทุน” เข้าประเทศช่วยยกระดับเทคสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับโลก
15 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลําดับรองกลุ่มที่ 3 ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มุ่งยกระดับหลักเกณฑ์นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
14 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2
10 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
ธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสภาฯ ร่วมประชุมสัมมนาหัวข้อ “นโยบายการส่งเสริม SME ที่สร้างผลกระทบสูง (High Impact Program) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอย่างบูรณาการ
10 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานสภาฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ Digital Talents for Digital Thailand ให้ความรู้ Digital Future 4D by DCT
9 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ชวนผู้ประกอบการ VC และ Startup ชั้นนำของไทย ร่วมถกความคิดเห็นต่อข้อเสนอมาตรการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax แก่ภาครัฐ หวังขยายโอกาสการเติบโต VC/Startup พร้อมเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยแข่งขันไกลสู่เวทีโลก
8 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
การระบุผู้แทนหลักที่จะเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิเลือกตั้งเพียง 1 ท่านและเชิญสมาชิกสามัญเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาชิกสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
5 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
"สภาดิจิทัลฯ” จับมือ VC และ Start Up ร่วมหารือ กรมสรรพากร และ ก.ล.ต. ขับเคลื่อนข้อเสนอการยกเว้น Capital Gains Tax เร่งดึงดูดการลงทุน หนุน VC/Start Up ยกระดับการแข่งขันในเวทีโลก
4 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ “ศุภชัย เจียรวนนท์” นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 2/2564 ย้ำพลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาสทอง ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจใหม่ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทุกมิติอย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดความร่วมมือบรรเทาสถานการณ์โควิด-19
17 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตร 36 องค์กรดิจิทัล และแพทยสภาฯ ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ผนึกกำลังฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
14 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัล” จับมือสมาชิก ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ประชุมออนไลน์ระดมความเห็นนำ “เทคโนโลยีและโซลูชั่นดิจิทัล” ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารแบบครบวงจรให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19
11 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ชูวาระแห่งชาติเสนอต่อ “กระทรวงดีอีเอส” เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล หนุน SME-Startup สู้วิกฤตโควิด เตรียมพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม หวังยกระดับประเทศไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัล” เร่งขับเคลื่อนมาตรการเพื่อช่วยเหลือ SME-Startup เดินหน้าจัดประชุมระดมสมองคณะกรรมการและสมาชิก เชิงรุก 3 ด้านหลัก “ลดผลกระทบ-ช่วยเหลือ-ฟื้นฟู” เตรียมพร้อมหาทางออกให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19
3 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
"สภาดิจิทัลฯ” ถกข้อคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผ่านออนไลน์ พร้อมเตรียมเดินหน้าผลักดันบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมธุรกรรมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
2 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ร่วมกับคณะกรรมการผ่านประชุมออนไลน์ ถกข้อคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ทบทวนธุรกิจที่จะนำออกจากบัญชีท้าย
20 ก.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัล” เดินหน้า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองคณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นต่อแบบสอบถาม “โครงการ Digital Industry Survey” พร้อมยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยไปไกลสู่เวทีโลก
19 ก.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์ร่วมกลุ่มสตาร์ทอัพชั้นนำ ถกความคิดเห็น 2 ประเด็นหลัก “การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” และ “นโยบายหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการระดมทุนของ Startup ไทย
9 ก.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์ระดมความคิดสมาคมและสมาชิก ผลักดันมาตรการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
1 ก.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประเด็นการเพิ่มช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
30 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
28 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมประชุมออนไลน์วาระกลั่นกรอง ครั้งที่ 2/2564 เตรียมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาดิจิทัลฯ ต่อไป
22 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” เดินหน้าผลักดันไทยก้าวสู่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก” ระดมสมอง “สรรพากร นักลงทุนไทยและต่างประเทศ” ร่วมขับเคลื่อนแบบบูรณาการ สนับสนุนมาตรการยกเว้นภาษี Capital Gain Tax
9 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
8 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ประชุมออนไลน์คณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นร่างกฎหมายลําดับรองกลุ่มที่ 2 ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “SEED PROJECT” ของวุฒิสภาและกระทรวงวัฒนธรรมผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เสริมองค์ความรู้ดิจิทัลและการป้องกันภัยจากไซเบอร์
7 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุม ถกข้อคิดเห็นความตกลง CPTPP และ RCEP ผ่านออนไลน์ เตรียมรับมือกรอบแนวทางการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถ สร้างโอกาสทางการค้าของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
29 เม.ย. 2564
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ นำทีมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ พร้อมระดมพลังศักยภาพสมาชิกร่วมมือบรรเทาสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่
27 เม.ย. 2564
ข่าวสาร
พรสุข ม้วนหรีด กรรมการตัวแทนสภาดิจิทัลฯ ร่วมบรรยายหัวข้อ “ใช้ดิจิทัลในธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิดระลอกใหม่” ในงานสัมมนา “ปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ”
8 เม.ย. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ผนึกกำลัง สสอท. ร่วมลงนาม MOU เร่งเครื่องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากว่า 2 แสนคนทั่วประเทศ พร้อมจับมือกับสถานประกอบการร่วมเป็นฐานแพลทฟอร์มสำคัญเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง
5 เม.ย. 2564
ข่าวสาร
กฤษณ์ ณ ลำเลียง และ อิศว์ เตาลานนท์ 2 กรรมการตัวแทนสภาดิจิทัลฯ ร่วมเฟ้นหาสุดยอด Deep Tech จับคู่ธุรกิจ ในงาน “การจับคู่ธุรกิจหรือเจรจาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการตลาด (Business Matching)”
31 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เปิดเวที Clubhouse เสวนาชูประเด็น “การเรียนรู้ที่ตรงกับเทรนด์อาชีพดิจิทัล โดยสภาดิจิทัลฯ
22 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ นำทีมประชุมออนไลน์คณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 1/2564 เน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านมาตรการดึงดูดการลงทุน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หวังดันไทยเป็น Hub ของอาเซียน
17 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เปิดเวที Clubhouse ร่วมเสวนาในประเด็น "Skills ที่ตลาดต้องการในยุคดิจิทัล" เผยทักษะสำคัญที่ต้องปรับตัว หากอยากประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล
16 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์ ถกข้อคิดเห็นกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ย้ำผู้ลงทุนต้องผ่านการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมผลักดันหลักสูตรใหม่ ให้ความรู้เฉพาะด้าน “คริปโทเคอร์เรนซี”
9 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เปิดเวที Clubhouse ร่วมเสวนาในประเด็น “ตามหายูนิคอร์นแรกของไทย ทำอย่างไรให้สำเร็จ” เน้นย้ำเสริมความแกร่งระบบนิเวศ “Ecosystem” เพื่อยกระดับ Startup ไทยสู่เวทีโลก พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
8 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำธุรกรรมภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล จัดประชุม สร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
4 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เดินหน้าจัดประชุมออนไลน์กรรมการและสมาชิก ถกข้อคิดเห็นต่อร่าง มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ขับเคลื่อนแนวทางและกฎเกณฑ์การทำธุรกรรมออนไลน์
3 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เปิดเวที Clubhouse ร่วมเสวนาในประเด็น “คนไทยพร้อมกันแล้วหรือยัง ?? กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสภาดิจิทัลฯ” เตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนบังคับใช้จริง พ.ค. นี้
3 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ขับเคลื่อนการลงทุนเชิงบูรณาการ เดินหน้าจัดประชุมออนไลน์ระดมข้อคิดเห็นผู้ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนไทย (Venture Capital) ส่งเสริมมาตรการระดมทุน Crowdfunding เตรียมเสนอภาครัฐ ผลักดันนโยบายกระตุ้นการลงทุน พาไทยก้าวสู่การเป็นประเทศอันดับหนึ่ง
19 ก.พ. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” เดินเครื่องจัดประชุมหารือครั้งแรกร่วมกับ “สสอท” หลังลงนามความร่วมมือ พร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วม เตรียมผลักดันแนวทางการดำเนินงาน ตั้งเป้าส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษากว่า 2 แสนคนทั่วประเทศให้มีทักษะดิจิทัล
18 ก.พ. 2564
ข่าวสาร
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมประชุมออนไลน์ในวาระกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2564 ​เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาดิจิทัลฯ ต่อไป
3 ก.พ. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมออนไลน์ ระดมข้อคิดเห็นภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการลงทุน ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลและ Startup-SME ก่อนนำเสนอภาครัฐ
21 ม.ค. 2564
ข่าวสาร
ศุภชัย เจียรวนนท์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” สาขาเทคโนโลยี
13 ม.ค. 2564
ข่าวสาร
ผู้ช่วยประธานสภาดิจิทัลฯ ดร.ธีระพล ร่วมเสวนา ‘Future Skills for Digital Era’ เน้นย้ำ “Digital Transformation” ยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล ต่อยอดธุรกิจในอนาคต
12 ม.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมส่งเสริม​ภาครัฐ - Startup ไทย เปิดตัวแพลตฟอร์มทางเลือกใหม่ จองโรงแรมกักตัว ASQ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงโควิด-19
24 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมออนไลน์ ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ทบทวนการแก้ไขข้อกฎหมาย บัญชีท้าย พรบ.ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งแก้ไขก่อนนำเสนอภาครัฐต่อไป
23 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผ่านออนไลน์ รวบรวมข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขข้อกฎหมาย บัญชีท้าย พรบ.ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อนำเสนอภาครัฐต่อไป
18 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดสัมมนากลุ่มย่อยธุรกิจบริการคลาวด์ในไทย มุ่งเจาะลึกความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค หวังสร้างแนวทางการเติบโตแก่กลุ่มธุรกิจการให้บริการคลาวด์ในยุค New normal 2021
9 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ DIP DEPA และ NIA จัดสัมมนา “ความสำคัญของสิทธิบัตรและดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ”
8 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
วันนี้..เอสเอ็มอีไทย เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐง่ายขึ้นแล้ว
1 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
อัพเดทตัวชี้วัด (KPI) และ เป้าหมาย (Target) ของ สภาดิจิทัลฯ ปี 2020
30 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หวังยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัล ตามหลัก Accessibility for all
27 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมมือกับ 7 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลง เดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล หวังต่อยอดคุณภาพเกษตรกรไทยแข่งขันสู่ตลาดโลก
26 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผ่านออนไลน์ ถกข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่อผู้ประกอบการดิจิทัล รวบรวมข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขข้อกฎหมาย บัญชีท้าย พรบ.ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพื่อนำเสนอภาครัฐต่อไป
23 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 4/2563
13 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ย้ำสร้างธุรกิจไทยให้ยั่งยืน เริ่มต้นที่ความตระหนักรู้ ขยายต่อจาก”บ้าน” หน่วยเล็กสุดไปสู่ สังคม ชูบทบาทภาคเอกชนทั่วโลกมีส่วนสำคัญสร้างการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาสังคม-สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
11 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
ดร.วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนา ข้อเสนอแนะในการสนับสนุน และส่งเสริมการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม เน้นภาครัฐต้องทำงานบูรณาการในเชิงรุก ต่อยอดงานวิจัยเสริมผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างแท้จริง
28 ก.ย. 2563
ข่าวสาร
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 5/2563
22 ก.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัล จัดประชุมคณะกรรมการผ่านออนไลน์ เตรียมจัดกรอบแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐแก่ผู้ประกอบการดิจิทัล เน้นสร้างองค์ความรู้ Digital ผลักดันการสร้างอาชีพในอนาคต
18 ก.ย. 2563
ข่าวสาร
นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ด้วยระบบการเลี้ยงแบบไลโอฟล็อค (Biofloc) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18 ก.ย. 2563
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 ส.ค. 2563
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ เปิดมุมมองการพัฒนาด้านดิจิทัล นำประเทศสู่ศูนย์กลางระบบขนส่งโลจิสติกส์และการนำเข้าส่งออกระดับภูมิภาค
30 ก.ค. 2563
ข่าวสาร
นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนา ทางรอดธุรกิจไทยหลังวิกฤตโควิด
15 ก.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 3
9 ก.ค. 2563
ข่าวสาร
ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ e-Service จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการออนไลน์ต่างประเทศ
9 มิ.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล สร้างคนรุ่นใหม่ช่วยขับเคลื่อน E-government
29 พ.ค. 2563
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ นำทีมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชูนโยบายขับเคลื่อน
21 เม.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เดินหน้ายุทธศาสตร์แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากโควิด-19
20 เม.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมทีมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนแก้โควิด-19
13 เม.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมบรรยาย ภาพรวมแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล 2563 ในงาน "สัมมนาใหญ่ประจำปี พ.ศ.2563 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ"
15 ม.ค. 2563
ข่าวสาร
รายงานประจำ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563
8 ม.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ หารือ สภาหอการค้าไทยฯ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
21 พ.ย. 2562
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมบรรยายงาน OIIO Thailand Techland 2019
5 พ.ย. 2562
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019
28 ต.ค. 2562
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ หารือ สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมขับเคลื่อนไทยสู่ผู้นำดิจิทัลระดับโลก
15 ต.ค. 2562
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดแรก
9 ม.ค. 2562